Klauzula informacyjna

                        

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) informujemy,

że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Violetta Panasiuk – Strzyżewska, zwana dalej:
„Administratorem”.
2. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji usług, umowy, w tym także w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach
marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele
marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych
w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów
społecznościowych)
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy wykonania i realizacji usług
świadczonych przez Administratora, zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo
stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO)
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
realizacja usług świadczonych przez Administratora będzie niemożliwa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane
do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
b) W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu
ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas
obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info@gobit.com.pl
8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.